Културните коридори на Югоизточна Европа

Партньори и програми

Британски съвет

Британски съвет
От 2004 година, Британски съвет финансира редица проекти свързани с културното наследство в Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Румъния, Сърбия и Черна гора). Проектите се разработват в партньорство с местни неправителствени организации, работещи в сферата на културното наследство, университети и министерства на културата и образованието. 

Фондът на Британския съвет за културно и природно наследство за Югоизточна Европа подкрепя проекти в три основни сфери: 

1. Изграждане на капацитет за неправителствени организации 

Укрепването на гражданското общество е една от основните цели на Британски съвет в региона. Ето защо основен фокус на рограмата за културно наследство е идентифицирането на възможностите за укрепване на капацитета на граждански обществени неправителствени организации, работещи в сектора на културното наследство. 

За информация по проект в тази сфера, можете да се свържете с офиса на Британски съвет в Албания. 

2. Обучение и квалификация

Обучението и квалификацията са изключително важни за развитието на следващото поколение от обучени експерти в сектора на културното наследство.  В региона по настоящем съществуват само няколко места, които предлагат съвременно обучение за подходите при консервация, реставрация и планиране. Развитието на капацитет в ключови университети е съществено за осигуряването на възможности в държавите от региона да изградят свой собствен местен капацитет.  

За информация по проект в тази сфера, можете да се свържете с офиса на Британски съвет в България. 


3. Развитие на културата/Културен туризъм 

Проектите за културно наследство следва да бъдат внедрени в своята местна общност. Насърчаването на развитието на пилотни проекти, разкриващи начините, по които културните проекти могат да предоставят възможности на местните общности, е от значение за дългосрочния успех в сектора. Културният туризъм е значителен икономически двигател в региона и пилотните проекти ще демонстрират възможностите за баланс между търсенето на публиката и нуждите за опазване на културното наследство.  

За информация по проект в тази сфера, можете да се свържете с офиса на Британски съвет в Босна и Херцеговина. 

Фондът за културно наследство е финансирал около 30 проекта в периода 2005-2006 година. Фондът е много успешен от гледна точка на:

• подпомагане на опазването на наследството в региона 
• стимулиране на съвместната работа на организации занимаващи се с културното наследство в региона 
• повишаване на осведомеността към наследството сред правителствените отдели 

Британски съвет