Културните коридори на Югоизточна Европа

Партньори и програми

ИКОМОС

ИКОМОС

Международният комитет за паметници на културата и забележителни места (ИКОМОС) е основан през 1965 година. Той е международна неправителствена организация от професионалисти, посветена на опазването на историческите паметници и места по цял свят.
ИКОМОС работи за опазването и защитата на местата с културно наследство. Това е единствената по рода си глобална организация, която разпростанява прилагането на теорията, методологията и научните методи за опазване на архитектурното и археологическото наследство. Работата й се базира на принципите поставени през 1964 година в Международната харта за консервация и реставрация на паметниците и забележителните места - Венецианската харта.

ИКОМОС представлява мрежа от интердисциплинарни експерти – архитекти, историци, археолози, изкуствоведи, географи, антрополози, инженери и урбанисти. В качеството си на научен консултант на ЮНЕСКО, ИКОМОС изготвя за Комисията по Световно наследство оценки на обекти на културното наследство,които са предложени за вписване в Списъка на световното наследство. ИКОМОС изготвя също и сравнителни проучвания, осигурява техническа помощ и доклади за състоянието на вписаните ценности.   

Административната организация на ИКОМОС включва и учредяването на Национални комитети в държавите членки на ЮНЕСКО, както и специализирани научни международни комитети, занимаващи се с разнообразни теми и проблеми във връзка с културното наследство. 
Научните комитети са техническите органи на ИКОМОС. Като такива, те предприемат проучвания, разработват теории за опазване и харти, насърчават обучението за по-добро опазване на наследството, промоцират международния обмен на научна информация и разработват общи проекти. 

Информационен източник: официален сайт на ИКОМОС