Културните коридори на Югоизточна Европа

Партньори и програми

Европейска комисия

Европейска комисия

Европейският съюз (ЕС) е международна организация на европейските страни, които са ангажират да работят съвместно по широк кръг от въпроси, свързани с ежедневния живот. Като една от институциите на Европейския съюз, Европейската комисия (ЕК) представя и подкрепя интересите на Европа. Тя съставя предложения за нови европейски закони и управлява всекидневните дейности по прилагането на политиките и програмите на ЕС.
Символът на Европейския съюз представя европейските единство и идентичност в един по-широк смисъл. Кръгът от дванадесетте златни звезди символизира солидарността и хармонията между хората в Европа. Обединени в разнообразието е мотото на Европейския съюз. То означава, че чрез ЕС, европейските граждани са обединени в съвместната си работа за мир и благоденствие, уважавайки многото разнообразни култури, традиции и езици на континента.
В рамките на Европейската комисия е учреден специален сектор (Генерална дирекция за образование и култура) за образователни и културни политики. Съгласно член 151 от договора на ЕК "Населението следва да допринася за процъфтяването на културите на страните-членки, като в същото време уважава тяхното национално и регионално разнообразие и изтъква общото културно наследство".

Измежду целите на Европейския съюз в областта на културата са опазването и защитата на културното наследство от европейско значение; за постигането на тези цели в областта на културата, Европейската комисия предприема следните действия.
- Европейската комисия управлява програмата Култура, която е посветена на подкрепата за прилагането на специфични и иновативни проекти, на многогодишни споразумения за сътрудничество, на организирането на специфични културни събития с европейско и/или международно измерение.
- Чрез програмата Култура, Европейската комисия също си сътрудничи със Съвета на Европа, например със съвместни дейности насочени към културното наследство в контекста на Регионалната програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа (РПЮИЕ), Европейските дни на наследството (ЕДН) и Европейската мрежа за наследство (HEREIN).
- Някои специфични програми на Европейската комисия са насочени към културното наследство и практиките за неговото устойчиво развитие: например програмата Фар за културен туризъм.
- Друга, много известна дейност е посветена на Европейските столици на културата, замислена да спомага за събирането на европейските граждани заедно (базирана е на инициатива на г-жа Мелина Меркури, Гърция). Тя става все по-популярна  сред европейците, което се забалязва с нарастването на нейното културно и социо-икономическо влияние сред посетителите, които привлича. 

Информационни източници: информация, базирана на официалния сайт на Евопейския съюз, сайт на Европейската комисия