Културните коридори на Югоизточна Европа

Съвет на Европа

Регионална програма ЮИЕ

Регионална програма ЮИЕ

Регионалната програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа (РПЮИЕ) е съвместна инициатива на Съвета на Европа и на Европейската комисия. Тя е предложена на страните от Югоизточна Европа през 2003 г. като част от приноса за осигуряване на демократична стабилност в региона и е адаптирана към специфичния икономически и преходен контекст на зоната. През 2006 година, Програмата е удължена с още две години. Тя се състои от три тясно свързани компонента.  

Компонент А: План за изграждане на институцианален капацитет (ICBP)

Компонентът цели директно подпомагане на институциите, за да подсили техния капацитет за извършване и управление на цялостни проекти за развитие,чрез комбиниране на законодателна и политическа помощ. Той също изявява наследството (архитектурно, урбанистично, археологическо, движимо и природно) като фактор за устойчиво социално и икономическо развитие в рамките на един процес, който следва да уважава традициите и идентичностите на различното население в страните от Югоизточна Европа.
Този компонент е директно свързан с Плана за проекта за интегрирана рехабилитация/проучване на архитектурното и археологическото наследство (IRPP/SAAH) – съвместна инициатива с Европейската комисия – и Пилотните проекти за местно развитие (LDPP).

Компонент В: План за проект за интегрирана рехабилитация/ проучване на архитектурното и археологическото наследство (IRPP/SAAH)

Рамката на компонента IRPP/SAAH се подкрепя от Европейската комисия в съответствие с нейните интереси и загриженост за опазването и подчертаването на европейското културно наследство (член 151 от договора за рамковата програма КУЛТУРА 2000 на Европейския съюз). Интегрирането проекти за реставрация/рехабилитация следва да се изготвят и прилагат за обекти от високо културно значение и нуждаещи се от спешна консервационна намеса. Те трябва да се фокусират и върху подобряването на приноса на културните ценности за икономиката и благосъстоянието на местните общности. Проектите и тяхното прилагане помагат за подкрепата на социо-икономическото развитие на местно ниво. Предварителните проучвания следва да подпомогнат достъпа до и наличността на външно финансиране (дарения, спонсорство, т.н.), чрез изследване на възможни партньорства в частния и публичния сектор. Изследванията също разкриват възможности за осигуряване на професионални съвети и квалифицирани услуги. 

Компонент C: Пилотни проекти за местно развитие (LDPP)

Този компонент визира изпълнението на място, позволявайки реализирането на конкретни прагматични и фокусирани проекти. Това е съществена стъпка, която цели тестването на приложимостта на управленческите политики, които са преложени на институционално ниво чрез иновативни методи. Инициираните пилотни проекти като част от Регионалната програма засягат местното развитие и са посветени на градонете или средно големи териториално обособими зони. Те предлагат локални стратегии за развитие, които са способни да активират в най-висока степен наличните местни ресурси. Следователно, териториите в рамките на този глобален интегриран процес трябва да се отворят към други региони на страната и/или към други страни чрез партньорство и дейности за работа в мрежи.

г-н Микаел ДЕ ТИС, Съвет на Европа