Културните коридори на Югоизточна Европа

Регионални форуми

Регионален форум, 2008

Регионален форум, 2008

Следващият регионален форум на високо ниво ще се проведе в Гърция през 2008 година.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ, ГЪРЦИЯ, 2008

Тема: Междукултурните контакти по линия на морските, речните и езерните пътища в Югоизточна Европа

Резюме: Междукултурните контакти по линия на морските, речните и езерните пътища в Югоизточна Европа на първо място цели да подчертае специфичната роля, която водата е играла в развитието и разпространението на културата в Югоизточна Европа. Тя е промоцира богатото историческо и културно наследство на региона, който в продължение на векове е кръстопът на култури и религии, една връзка между Изтока и Запада. Водещата линия на Форума в Гърция ще подчертае контактите и взъимовръзките в региона през различни исторически периоди, развити благодарение на мрежата от морета, реки и езера.
Всички водни коридори на региона ще бъдат внимателно картографирани, взимайки предвид всички времеви периоди от дългата и богата история на Югоизточна Европа. Картографирането ще бъде извършено в сътрудничество с компетентните органи на съответните държави, като бъдат подчертани основните паметници, обекти, изражения и всяка форма на материалното и нематериално наследство в региона. Финалният продукт ще бъде реализиран на базата на работата на мрежа от експерти, които ще бъдат привлечени за проекта. Информацията ще бъде използване за създаване на сайт за Водните културни коридори, една виртуална презентация на водните маршрути в Югоизточна Европа. По този начин, определящата роля на елемента вода при формирането на културната идентичност на региона ще бъде документирана по един жив начин. На тази база, може да се създаде координирана регионална политика за културен туризъм по водните коридори. В допълнение, ще бъде промоцирано създаването на образователна мрежа за преподаване на наследството с намерението да информира децата за регионалните и исторически взаимодействия в Югоизточна Европа чрез водата.
Дата: подлежи на изясняване
Място:Атина