Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Община Златоград

Община Златоград

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Златоград
Община Златоград

Община Златоград е южна община в Република България, намираща се на около 300 км от столицата - София и на около 70 км от международния курортен комплекс Пампорово. В близост е и до предвидените за изграждане международни коридори /Маказа/. На изток община Златоград граничи с общините Кирково и Джебел, на север с община Неделино, а на запад с общините Мадан и Рудозем. Южната и землищна граница съвпада с границата на Република България с Република Гърция. В административно отношение тя е в Смолянска област и е географски център на общини в Южна България. Административния център е град Златоград, най-южния български град, обединяващ около себе си девет населени места - Старцево, Долен, Ерма река, Аламовци, Цацаровци, Страшимир, Пресока, Кушла и Станково.
Територията на общината обхваща площ от 175,8 км2.
Община Златоград е с надморска височина от 385 до 1118 м. Град Златоград е най-ниско разположеното населено място в общината- 420-550 м. Релефът е планински, като на места рязко се променя - редуват се стръмни склонове и дълбоки долини.
През територията на Община Златоград преминава р. Върбица с обща дължина 98,1 км и с водосборна площ 1202,8 км2. Тя води началото си от вливането на реките Малка река и Голяма река в центъра на гр. Златоград. И двата притока имат нарушение на естествения си отток чрез съществуващите хидротехнически съоръжения - язовир “Златоград” на Малка река и хвостохранилище “Ерма река” на р. Ерма река - приток на р. Голяма река. Освен това притоци на р. Върбица са реките - Неделинска и Кушленска. Терасата на р. Върбица в местността “Пресека” се използува за водоснабдяването на гр. Златоград, посредством 4 бр. водовземни кладенци.
На територията на община Златоград се намират язовир “Златоград” и микроязовир “Хасидере”. Язовир Златоград се намира на 3,5 км. западно от гр. Златоград по посока на село Аламовци. Въведен е в експлоатация през 1968 г. Изграден е за осигуряване на промишлено водоснабдяване на “Горубсо” и за питейни нужди на с. Ерма река. Короната на стената е с дължина 146 м, ширина 5 м и височина 52 м. Денивелацията между кота корона и кота преливник е 2,5 м. Завирения обем на язовира е 38,20 . 106 m3.
Микроязовир Хасидере е с площ 26,73 км2 с завирен обем – 4,4 . 106 m3 , височина на стената 52 м и дължина 146 м.

На територията на общината се намират находища на оловно цинково руда с високо съдържание на рудата – 60% олово и 30% цинк. Експлоатацията на залежи се осъществяваше от “Горубсо – Златоград” АД.
Към подземните богатства може да се отнесе и геотермалното находище на гореща минерална вода в Ерморечието. Статичните запаси са около 200 .106 m3 . Температурата на водата е 80 – 100 0С, а динамичните запаси 30 – 100 л/сек , средно 60 л/сек. Химичният състав на водата е сходен с този на изворите в Беденските минерални бани и село Баните - Смолянска област. Водата е с добри питейни качества и може да се използва за лечение.