Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Крепост Червен

Крепост Червен

За обекта


Коридор: Дунавски път, Източен трансбалкански път
Държава: България, Червен, Русе
Тип: Крепост
Епоха: Средновековие
Тема: Крепости
Световно наследство:
СредновековиеКрепостиКрепост

Червен, най-запазената българска средновековна крепост, е разположена близо до град Русе в Североизточна България. Изградена е до р. Черни Лом, върху венец от скали и до нея се достига по 235 каменни стъпала или по обиколен път откъм Дунав.
Средновековният Червен в продължение на векове, още преди покръстването на България, е представлявал военно-административен и религиозен център на хърцоите. Тази етническа група е възникнала от съюза между местното население, траките и новите заселници, славяни и българи, а наименованието й произлиза от името на славянското слънчево божество Хърс. За значимостта на Червен като езически култов център свидетелстват и откритите в крепостта жертвеници (т. нар. “шараптани”).
След приемането на християнската религия Червен станал митрополитско седалище и в него били изградени много черкви, от които досега са открити дванадесет. Някои от тях са сред най-големите черкви, строени във вътрешността на Балканите през периода XII – XIV в. Забележително е, че силните езически традиции са оставили своя отпечатък и върху новите християнски храмове – на много места върху зидовете на черквите са открити рисунки на конници, елени и грифони със странни туловища. Интерес представляват и вградените в крепостните стени надгробни паметници, които са най-ранните у нас. Върху тях са изобразени езически символи, които се срещат и по съвременните надгробни паметници в Червен.
В крепостта са запазени и много други находки – следи от шини на колела, върхове от стрели, алебарди, бронзови теглилки, огромни бойни топки за разрушаване на обсадни машини, езически рисунки. Те свидетелстват за интензивния и многообразен живот на града. В периода на неговия разцвет в Червен живеели около 10 000 души: ковачи, житари, търговци, строители, шивачи, златари, грънчари, войници.
Забележителни строителни постижения са тунелът, който свързвал града с подземния водоизточник в подножието на скалния венец, дворецът (с размери 30 х 60 м), построен през ХІІІ в. и крепостните стени, високи 12 м и дебели до 3 м. Запазена и до днес в цялата си височина е една четириъгълна кула, по подобие на която през същата епоха била изградена известната Балдуинова кула в столицата Търновград.
Днес Червен е археологически резерват и много посещаван туристически обект.

Експертна мрежа