Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Скално светилище, с. Кралево

Info Sections
Скално светилище, с. Кралево

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Кралево
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

В района на Стамболово са открити тракийски култово-погребален комплекс, множество селища, някои в близост до римски калдаръмен път, тракийски скални гробници, крепости. Част от тези археологически находки образуват култови комплекси от тракийски паметници, какъвто е източнородопският рид Чала.
Богатото историческо и археологическо минало, уникалните традиции и обичаи, които са се утвърждавали и обогатявали в по-късните години, древният кръстопът на религии, култура и бит на региона обуславят възможностите за развитието и утвърждаването на културния туризъм тук.
От 1994 г. чрез Държавен вестник са обнародвани 57 паметници на културата на територията на община Стамболово, от който 7 с национално значение.
В източнородопския рид Чала край село Кралево е открито тракийско селище.